Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 2 xã Lùng Thẩn

Thôn Sảng Chai xã Lử ThẩnSi Ma Cai Lào Cai
0977802756
lci-simacai-ptdtbtthxaluthan@edu.viettel.vn